Křížová cesta za rodiny

 

Náš nebeský Otče, tuto křížovou cestu Ti obětujeme jako prosbu o milosti potřebné pro naše rodiny.

 1. Zastavení – Pán Ježíš je odsouzen na smrt

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

 neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Pane Ježíši, stojíš před soudem, na místě vyhrazeném pro odsouzené, a přijímáš rozsudek smrti. U tohoto zastavení myslíme na rodiny, které prošly soudními síněmi. Co všechno zde  musely prožívat: soudní spory o majetky,spory o děti a další rozvodové procesy, … Jak je to všechno poznamenalo, kolik hněvu, bolesti přicházelo s těmito spory.

Pane Ježíši, prosíme Tě, posilni všechny a vezmi tyto bolesti na sebe. Ty jsi přijal rozsudek, aby nikdo z nás nebyl odsouzen.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

 1. Zastavení – Pán Ježíš bere na sebe kříž

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

 neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Náš Vykupiteli, vztahuješ své ruce ke kříži. Chceme Tě prosit o požehnání pro rodiny, které pochopily, že je třeba přijmout kříž a nést ho společně. Požehnej, Pane, těm, na něž teď dopadá tíha kříže a je pro ně těžké ji přijmout – ať už jde o nemoc, problémy v manželství nebo s dětmi.

Pane, prosíme Tě, dej, aby manželé a rodiny vytrvali v nesení svého kříže a ve spojení s Tebou až do setkání s Tebou na prahu věčnosti, jak to slibovali, když si udělovali svátost manželství.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

 1. Zastavení – Pán Ježíš poprvé padá pod křížem

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, vstáváš po prvním pádu. Prosíme Tě o zvláštní požehnání pro mladé rodiny, které dělají první kroky na cestě svého rodinného života. Prosíme Tě za mladé rodiny, které prožívají krizipři zjištění, že nemohou kolem sebe stále chodit po špičkách. Za rodiny,které prožívají problémy s rodiči, potýkají se s finančními těžkostmi, s různostmi svých povah, a učí se nasměrovat svoje kroky k Tobě i k sobě navzájem. Pane, prosíme Tě za ně. Pozdvihni je, pomoz jim, aby je těžkosti, jež prožívají, nerozdělovaly, ale spojovaly.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

 1. Zastavení – Pán Ježíš potkává svou matku

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Dobré matky jsou oporou svých rodin. Právě ony dokážou ve velmi těžkých chvílích zachovat klid. Sílu k tomu hledají u Boha stejně, jako to na křížové cestě dělala Tvoje matka, Pane. Pane Ježíši, děkujeme Ti zvlášť za naše matky. Děkujeme Ti za všechny statečné matky, které svou modlitbou a vírou pozvedají k Tobě své rodiny. Prosíme Tě, dej, aby každá matka byla dobrou matkou pro své děti.

Ukřižovaný Ježíši,

 smiluj se nad námi.

 1. Zastavení – Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

 neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, hledíme na Tebe, jak přijímáš pomoc z rukou Šimona, otce Alexandra a Rúfa, který po práci spěchá ke své rodině. Prosíme Tě i za naše otce, aby se rádi vraceli z práce domů, ke svým rodinám. Prosíme za ně, aby dokázali vést své děti do světa dobra. Ať jim otevřou oči, aby viděly sílu zla a metody jeho šíření ve světě.Děkujeme Ti, Ježíši, za naše otce. Dej, aby byli svým dětem dobrými otci.

Ukřižovaný Ježíši,

 smiluj se nad námi.

 1. Zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

 neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

Veronika musela mít dobré a moudré rodiče, kteří z ní vychovali odvážnou dceru. Pane, obdivujeme Veroniku a prosíme Tě, aby křesťanské rodiny byly školou výchovy k lásce a k moudré odvaze. Tolik dnes potřebujeme křesťany, kteří jsou moudře odvážní. Naplň srdce rodičů odvahou při obraně velkých morálních a náboženských hodnot, ať oni sami a jejich děti dokážou utírat znetvořenou tvář dnešního člověka.

Ukřižovaný Ježíši,

 smiluj se nad námi.

 1. Zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

 neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, znovu padáš na zem. Přijmi v této chvíli naše prosby za rodiny, které leží v prachu země kvůli závislosti otce, matky nebo i dětí na alkoholu, drogách, automatech, počítačích a dalších. Je to bolestný pád a je těžké z něho povstat. Ve svém milosrdenství uzdrav ty, kdo leží na zemi, protože je svalila choroba závislosti a ovládl démon zla. Zachraň je, Pane.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

 1. Zastavení –Pán Ježíš napomíná plačící ženy

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

Neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou a nad svými dětmi. Jsou hodnoty, které nemohou být očištěny jinak, než slzami opravdové lítosti. K nim patří mateřská láska, láska manželská, láska dětí k rodičům. Pokud byly tyto hodnoty zničeny, krása a harmonie se nevrátí bez slz skutečné lítosti. Nauč nás, Pane, pomocí opravdové lítosti napravit omyly, jichž jsme se dopustili v našem životě.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

 1. Zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, při Tvém třetím pádu Tě chceme prosit za rodiny, které žijí v náboženské lhostejnosti. Za rodiny, v nichž se vytratila společná modlitba nebo modlitba vůbec, za rodiny, v nichž se zanedbávají nedělní mše svaté, za rodiny, které jsou lhostejné vůči svátosti smíření a svatému přijímání. Jsou to znaky těžké anémie náboženského života a znaky pozvolného umírání. Pane Ježíši, uzdrav naše rodiny z lhostejnosti a z anémie náboženského života.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

 1. Zastavení - Pánu Ježíši svlékají šat

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, dáváš všechno, dokonce i svoje šaty. Uvědomujeme si, že mezi námi je hodně chudých rodin. Pane, pošli jim lidi, kteří jim mohou pomoci. Taky Tě prosíme o to, abychom pochopili velkou pravdu, že materiální chudoba je příležitostí k hledání duchovního bohatství. Ať těžká ekonomická situace mnohých současných rodin jim též pomáhá odhalit hodnoty, které nedokáže zničit žádná hospodářská krize.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

 1. Zastavení – Pána Ježíš přibíjejí na kříž

 

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

Přijmi, Pane Ježíši, naše prosby za rodiny, jichž se dotýká utrpení. Stává se, že všichni v domě jsou nemocní, že nemoc je vážná, a nejbližší stojí bezradně při lůžku bolesti. Můžeme se setkat s domy, které se změnily na nemocnici. Prosíme Tě za ně za všechny. Nauč nás hodnotit utrpení mírou Tvého kříže. Tvým křížem musíme poměřovat hloubku, šířku a délku tajemství utrpení. Když to uděláme, odhalíme, že to nejsou rozměry utrpení, ale skutečné lásky. Dej, Pane, ať se jich dotkne Tvá láska, dej jim sílu přijmout utrpení a jestli je to Tvá vůle, Pane, dej jim zdraví.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

 1. Zastavení – Pán Ježíš na kříži umírá

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

neboť  svým křížem  jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, u Tvého kříže stála Tvá matka, až do konce byla s Tebou. Spolu jste prožívali těžký moment rozloučení. Možná - když viděla, jak už dlouhé hodiny trpíš – prosila nebeského Otce, aby ukončil tato muka. A tak Tě u tohoto zastavení prosíme o zralost při rozloučení s našimi blízkými, o schopnost pomáhat jim v duchu evangelia překročit práh smrti. Prosíme za všechny, kteří teď umírají, ale i za ty, kteří stojí u jejich lůžek.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

 1. Zastavení – Pána Ježíše kladou matce na klín

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

Matka pláče nad mrtvým Synem. Připomínáme si matku-vdovu z Lukášova evangelia, která vyprovází mrtvého syna. Připomínáme si, Pane Ježíši, jak ses k ní přiblížil a řekl jsi jí: „Ženo, neplač.“ A potom jsi jí vrátil mrtvého syna. Pane, přibliž se ve své lásce ke všem matkám a otcům, kteří oplakávají smrt svých dětí. Jen Ty můžeš říci „neplač“, protože Ty jsi vzkříšení a život.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

 • Zastavení – Pána Ježíše kladou do hrobu

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

Často navštěvujeme hřbitovy, zastavujeme se u hrobů našich blízkých. Ale nejde ani tak o věnce, květy a svíčky, ale o modlitby, oběti, o to, co rozhoduje při slavném zmrtvýchvstání. Pane Ježíši, Ty jsi vstal z mrtvých, a tak Tě prosíme, aby nikdo z členů našich rodin nebyl vyloučen ze slavného zmrtvýchvstání. Dovol, aby se celé rodiny mohly jednou  setkat v domě našeho Otce.

Ukřižovaný Ježíši,

smiluj se nad námi.

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, za tuto modlitbu, za to, že skrze křížovou cestu nám umožňuješ setkat se s Tebou, s Tvou bolestí, ale také s Tvou láskou. Děkujeme za Tvou pomoc pro naše rodiny, za Tvou pomoc trpícím, nemocným, umírajícím. Pane, zůstaň s námi. Amen.